Недержавне пенсійне забезпечення в Україні

Недержавне пенсійне забезпечення в Україні - це додаткове до обов’ язкового державного пенсійного забезпечення джерело пенсійних виплат. Яка ж вона є ця система недержавного пенсійного забезпечення в Україні, та які закони про недержавне пенсійне забезпечення та страхування регулюють цю систему? // 30.05.2008

Недержавне пенсійне забезпечення в Україні базується на засадах добровільної участі фізичних осіб і роботодавців у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання громадянами пенсійних виплат на умовах і в порядку, передбаченому Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення".

Загальнообов'язкова державна система пенсійного забезпечення не здатна надати високий рівень пенсії при низьких розмірах обов’язкових пенсійних відрахувань і несприятливих демографічних умовах.

Участь у недержавному пенсійному забезпеченні в Україні дозволяє створити додатковий до обов’язкового державного пенсійного забезпечення джерело пенсійних виплат і забезпечити більш високий рівень життя при досягненні пенсійного віку.

Принципи недержавного пенсійного забезпечення в Україні:

 • законодавче визначення умов недержавного пенсійного забезпечення (страхування);
 • зацікавленість фізичних осіб у недержавному пенсійному забезпеченні;
 • добровільність створення пенсійних фондів юридичними та фізичними особами, об'єднаннями фізичних осіб та об'єднаннями юридичних осіб;
 • добровільна участь фізичних осіб у системі недержавного пенсійного забезпечення та вибір виду пенсійної виплати, крім випадків передбачених законом;
 • добровільність прийняття роботодавцем рішення про здійснення внесків на користь своїх працівників до системи недержавного пенсійного забезпечення;
 • економічна зацікавленість роботодавця у здійсненні пенсійних внесків на користь своїх працівників до системи недержавного пенсійного забезпечення (страхування);
 • неможливість відмови роботодавця від здійснення пенсійних внесків до системи недержавного пенсійного забезпечення на користь своїх співробітників, якщо роботодавець почав вчинення таких внесків;
 • рівність усіх учасників пенсійного фонду, які беруть участь в одній пенсійній схемі;
 • розмежування активів пенсійного фонду від активів його засновників і суб'єктів, що надають послуги фонду, з метою зробити неможливим банкрутство пенсійного фонду;
 • визначення розміру пенсійної виплати залежно від суми пенсійних активів, які обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду;
 • гарантування фізичним особам реалізації прав, наданих їм законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (страхування);
 • цільове та ефективне використання пенсійних коштів;
 • державне регулювання розміру тарифів на послуги, які надаються в системі недержавного пенсійного забезпечення;
 • відповідальність суб'єктів системи недержавного пенсійного забезпечення за порушення норм;
 • державне регулювання діяльності з недержавного пенсійного забезпечення та нагляд за виконанням.

Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється пенсійними фондами.

Недержавний пенсійний фонд - юридична особа, створена відповідно до закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення» (страхування), яка має статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства), функціонує та провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам фонду.

Основу добровільного недержавного пенсійного забезпечення складають недержавні пенсійні фонди, які за видами поділяються на відкриті, корпоративні та професійні.

Види фондів

Відкритий

Корпоративний

Професійний

Засновником можуть виступати: будь-які юридичні особи, крім бюджетних

Засновником можуть виступати: юридична особа-роботодавець або декілька юридичних осіб-роботодавців (бюджетні організації в особливому порядку)

Засновником можуть виступати: об'єднання юридичних осіб-роботодавців, об'єднання фізичних осіб (включаючи профспілки, а також фізичні особи пов'язані з їх родом діяльності).

Учасниками можуть бути громадяни України, особи без громадянства, іноземці не залежно від місця та характеру роботи

Учасниками можуть бути виключно громадяни України, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцями вкладниками фонду.

Учасником можуть виступати: громадяни України, іноземці, особи без громадянства пов'язані родом діяльності, визначеної в статуті фонду.

У рамках системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні працівники мають можливість робити внески в обраний ними недержавний пенсійний фонд. Важливим є той момент, що система недержавного пенсійного забезпечення дозволяє також залучати гроші роботодавців для формування пенсійних заощаджень своїх працівників, таким чином, це ще більше буде сприяти підвищенню рівня життя громадян на заслуженому відпочинку. Передбачається, що для підприємств, у виробництві яких використовуються шкідливі ресурси, здійснення відрахувань у недержавні пенсійні фонди стане обов'язковим. Внески в недержавні пенсійні фонди, як з боку роботодавців, так і їх працюючих осіб, а також отриманий на них інвестиційний дохід користується податковими пільгами. Розмір пенсій в системі недержавних пенсійних фондів в Україні залежить від розміру пенсійних внесків та терміну, протягом якого ці внески накопичувалися, а також отриманого та розподіленого на них інвестиційного доходу.

Основні характеристики НПФ:

 • Створюються на підставі рішення засновників.
 • Не мають на меті одержання прибутку для його подальшого розподілу між засновниками.
 • Недержавне пенсійне забезпечення є виключним видом діяльності НПФ. Проведення пенсійними фондами інших видів діяльності, не передбачених Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення" забороняється.
 • НПФ - юридична особа, яка має статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства), функціонує та провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників.
 • Активи пенсійного фонду формуються за рахунок внесків до пенсійного фонду та інвестиційного прибутку від інвестування пенсійних активів.
 • За видами НПФ поділяються на: відкриті, корпоративні та професійні.
 • Юридична особа може бути засновником одночасно не більше одного корпоративного або професійного пенсійного фонду. Така юридична особа може бути засновником одного або більше відкритих пенсійних фондів.
 • Після реєстрації в Держфінпослуг НПФ забороняється змінювати їх вид та назву, які визначені в Статуті.
 • Заборонено проводити реорганізацію НПФ шляхом поділу або виділення, приєднання, злиття фондів різних типів.
 • Дозволяється приєднання та злиття НПФ одного виду.
 • Єдиним органом управління НПФ є рада фонду (для здійснення контролю над поточною діяльністю фонду та вирішення основних питань, пов'язаних з діяльністю фонду).
 • Умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення учасників встановлюється у вигляді пенсійних схем (невід'ємне доповнення до статуту НПФ).
 • Розміри пенсійних виплат розраховуються виходячи з сум пенсійних коштів, які обліковуються на індивідуальних пенсійних рахунках учасників.
 • Накопичені на індивідуальному пенсійному рахунку учасника кошти є його власністю. У разі смерті учасника його пенсійні активи підлягають спадкоємства згідно з цивільним законодавством.
 • НПФ не може бути оголошений банкрутом і ліквідований за законодавством про банкрутство. Ліквідація НПФ здійснюється за рішенням засновників нпф або їх правонаследников.
 • НПФ не несе зобов'язань за зобов'язаннями держави, держава не несе відповідальності за зобов'язаннями НПФ.

Швидкий пошук
Кумедне відео